Thùng, bình giữ nhiệt
đ2,880,000.00
đ1,750,000.00
đ1,530,000.00